– Siêu cao là dốc một mái trên phần xe chạy, dốc về phía bụng đường cong.

Độ dốc siêu cao lấy theo bán kính đường cong nằm và tốc độ thiết kế theo Bảng 13. Độ dốc siêu cao lớn nhất không quá 8 % và nhỏ nhất không dưới 2 %.

Quảng Cáo

  • Lề đường phần gia cố làm cùng độ dốc và cùng hướng với dốc siêu cao, phần lề đất không gia cố phía lưng đường cong dốc ra phía lưng đường
  • Các phần xe chạy riêng biệt nên làm siêu cao riêng biệt.
  • Chiều dài đoạn nối siêu cao (trong đoạn cong có siêu cao) không được nhỏ hơn quy định trong Bảng 14.

Bảng 13 − Độ dốc siêu cao ứng với theo bán kính đường cong nằm và tốc độ thiết kế

Tốc độ thiết kế, Vtk, km/h

Quảng Cáo

Độ dốc siêu cao, %Không làm siêu cao8765432 Bán kính đường cong nằm, m 120 650

÷800

Quảng Cáo

800

÷1000

1000

÷1500

1500

÷2000

2000

÷2500

2500

÷3500

3500

÷5500

≥ 5500 100 400

÷450

450

÷500

500

÷550

550

÷650

650

÷800

800

÷1000

1000

÷4000

≥ 4000 80 250

÷275

275

÷300

300

÷350

350

÷425

425

÷500

500

÷650

650

÷2500

≥ 2500 60

125

÷150

150

÷175

175

÷200

200

÷250

250

÷300

300

÷1500

≥ 1500 40 − − 60÷75 75÷100 100÷600 ≥ 600 30 − 30÷50 50÷75 75÷350 ≥ 350 20 − 25÷50 50÷75 75÷150 150÷250 ≥ 250

– Đoạn nối siêu

Siêu cao được thực hiện bằng cách quay phần xe chạy ở phía lưng đường cong quanh tim đường để phần xe chạy có cùng một độ dốc, sau đó vẫn tiếp tục quay quanh tim đường tới lúc đạt độ dốc siêu cao. Trường hợp đường có dải phân cách giữa siêu cao được thực hiện có thể bằng cách quay xung quanh mép trong hoặc mép ngoài mặt đường.

– Đoạn nối siêu cao, đoạn nối mở rộng đều được bố trí trùng với đường cong chuyển tiếp. Khi không có đường cong chuyển tiếp, các đoạn nối này bố trí một nửa trên đường cong và một nửa trên đường thẳng.

– Đường cong chuyển tiếp

  • Khi Vtk ≥ 60 km/h phải bố trí đường cong chuyển tiếp để nối từ đường thẳng vào đường cong tròn và ngược lại.
  • Độ dốc siêu cao (isc) và chiều dài đoạn nối siêu cao (L) phụ thuộc vào bán kính đường cong nằm (R) và tốc độ thiết kế (Vtk), không được nhỏ hơn các giá trị quy định trong Bảng 14.

Bảng 14 − Độ dốc siêu cao (isc) và chiều dài đoạn nối siêu cao (L)

Tốc độ thiết kế, Vtk, km/h 1201008060R, m iscL,

m

R, m iscL,

m

R, m iscL,

m

R, m iscL,

m

650 ÷ 800 0,08 125 400 ÷ 450 0,08 120 250 ÷ 275 0,08 110 125 ÷ 150 0,07 70 800 ÷ 1000 0,07 110 450 ÷ 500 0,07 105 275 ÷ 300 0,07 100 150 ÷ 175 0,06 60 1000 ÷1500 0,06 95 500 ÷ 550 0,06 90 300 ÷ 350 0,06 85 175 ÷ 200 0,05 55 1500 ÷2000 0,05 85 550 ÷ 650 0,05 85 350 ÷ 425 0,05 70 200 ÷ 250 0,04 50 2000 ÷2500 0,04 85 650 ÷ 800 0,04 85 425 ÷ 500 0,04 70 250 ÷ 300 0,03 50 2500 ÷ 3500 0,03 85 800 ÷ 1000 0,03 85 500 ÷ 650 0,03 70 300 ÷ 1500 0,02 50 3500 ÷ 5500 0,02 85 1000 ÷ 4000 0,02 85 650 ÷ 2500 0,02 70 − − − Tốc độ thiết kế, Vtk, km/h403020R, m iscL, m R, m iscL, m R, m iscL, m 65 ÷ 75 0,06

0,05

35

30

30 ÷ 50 0,06

0,05

33

27

15 ÷50 0,06

0,05

20

15

75 ÷100 0,04

0,03

25

20

50 ÷ 75 0,04

0,03

22

17

50 ÷ 75

0,04

10

100 ÷ 600 0,02 12 75 ÷ 350 0,02 11 75 ÷ 150 0,03 7 CHÚ THÍCH:

1) L – Chiều dài đoạn nối siêu cao hoặc chiều dài đoạn cong chuyển tiếp xác định theo điều 5.5.4 và 5.6.1.

2) Trị số chiều dài L trong bảng áp dụng đối với đường hai làn xe. Đối với đường cấp I và II nếu đường có trên hai làn xe thì trị số trên nhân với 1,2 đối với ba làn xe; 1,5 đối với bốn làn xe và 2 đối với đường có trên 6 làn xe.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

– Đường cong chuyển tiếp có thể là một đường cong clôtôit, đường cong parabol bậc 3, hoặc đường cong nhiều cung tròn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *