Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu điều kiện trong PHP. Ngoài ra, mình cũng hướng dẫn thêm 2 hàm quan trọng thường sử dụng trong câu điều kiện là isset()empty().

Video Câu lệnh điều kiện trong PHP

Hướng dẫn chi tiết

Câu lệnh điều kiện là gì?

Câu lệnh điều kiện cho phép ta xử lý các trường hợp có thể phát sinh khi chạy chương trình và thay đổi hướng xử lý cho từng trường hợp. Nếu điều kiện là đúng (true) thì chương trình sẽ được thực hiện. Nếu điều kiện đưa ra là sai (false) thì nội dung công việc đó sẽ không được thực hiện, hoặc thực hiện một công việc khác thay thế.

Quảng Cáo

Câu điều kiện IF – ELSE

Cú pháp câu lệnh IF

// IF if($dieu_kien){ // chạy khi điều kiện đúng } if($dieu_kien): // chạy khi điều kiện đúng endif; <p>Cú pháp câu lệnh IF – ELSE</p> // IF – ELSE if($dieu_kien){ // chạy khi điều kiện đúng } else{ // chạy khi điều kiện sai } if($dieu_kien): // chạy khi điều kiện đúng else: // chạy khi điều kiện sai endif;

Quảng Cáo

Câu lệnh SWITCH – CASE và IF – ELSEIF – ELSE

// Switch – Case switch($dieu_kien){ case ‘giatri1’: // Nếu $dieu_kien == giatri1, xử lý break; // dừng case ‘giatri2’: // Nếu $dieu_kien == giatri2, xử lý break; default: // Phương án cuối cùng ; } $bien = 5; switch($bien){ case 1: echo “Đây là trường hợp 1”; break; case 2: echo “Đây là trường hợp 2”; break; case 3: echo “Đây là trường hợp 3”; break; default: echo “Đây là trường hợp cuối cùng”; } if($bien === 1){ echo “Đây là trường hợp 1”; } elseif($bien === 2){ echo “Đây là trường hợp 2”; } else{ echo “Đây là trường hợp cuối cùng”; }

Hàm isset() và empty()

Hàm isset: Kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo hay chưa. Nếu đã tồn tại, isset sẽ trả về giá trị true.

Quảng Cáo

Hàm empty: Kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo và có dữ liệu hay chưa. Nếu giá trị bằng 0, chuỗi rỗng, khởi tạo nhưng chưa có giá trị thì empty trả về true.

$bien_chuoi_rong = ”; $bien_so_0 = 0; $bien_false = false; $bien_null = null; // $bien_chua_khoi_tao chưa khởi tạo var_dump(isset($bien_chuoi_rong)); // true var_dump(isset($bien_so_0)); // true var_dump(isset($bien_false)); //true var_dump(isset($bien_null)); // false var_dump(isset($bien_chua_khoi_tao)); // false var_dump(empty($bien_chuoi_rong)); // true var_dump(empty($bien_so_0)); // true var_dump(empty($bien_false)); //true var_dump(empty($bien_null)); // true var_dump(empty($bien_chua_khoi_tao)); // true

Các bạn có thể sử dụng isset() hoặc !empty() như nhau. !empty() sẽ chặt chẽ hơn vì kiểm tra biến tồn tại + có dữ liệu.

Code demo: Download

Nếu có thắc mắc, hãy đặt câu hỏi bằng cách comment bên dưới, qua email, hoặc nhắn tin qua Fanpage Góc làm web.

WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *