Bạn đã từng nghe qua cụm từ “Performance Issues” chưa? Bạn có biết cụm từ này mang ý nghĩa gì trong Tiếng Anh hay không? Cùng Studytienganh tìm hiểu xem “Performance Issues là gì và cấu trúc cụm từ Performance Issues trong câu Tiếng Anh” qua bài viết dưới đây nhé!

1. Performance Issues nghĩa là gì?

Trong Tiếng Anh, Performance Issues có nghĩa là Vấn đề về hiệu suất.

Quảng Cáo

performance issues là gì

Quảng Cáo

Hình ảnh minh họa Performance Issues

Quảng Cáo

Vấn đề về hiệu suất có thể được hiểu là những vấn đề xảy ra ( không mong muốn) trong quá trình làm việc, hoạt động của một cá nhân, nhóm người, dây truyền sản xuất hay sản phẩm nào đó gây ảnh hưởng đến hiệu suất và cần được khắc phục.

2. Cấu trúc và cách dùng cụm từ Performance Issues

Performance Issues được dùng làm chủ ngữ trong câu.

Ví dụ:

 • The huge performance issue is on a database and my boss wants Jack to explain this issue in detail right now.
 • Các vấn đề về hiệu suất rất lớn nằm trên cơ sở dữ liệu và sếp của tôi muốn Jack giải thích chi tiết vấn đề này ngay bây giờ.

=> chủ ngữ của câu là “ The huge performance issues”.

Performance Issues được dùng làm tân ngữ cho câu

Ví dụ:

 • She regularly uses these statistics in her daily work to find performance issues before they occur in our production.
 • Cô ấy thường xuyên sử dụng những số liệu thống kê này trong công việc hàng ngày của mình để tìm ra các vấn đề về hiệu suất trước khi chúng xảy ra trong quá trình sản xuất của chúng tôi.

=> tân ngữ trong câu là “ performance issues”.

3. Các ví dụ anh – việt

Ví dụ:

 • During his six years working as a software developer at a large American technology corporation, Jack faced performance issues many times and he wanted to share some tips on the subject with our students.
 • Trong sáu năm làm việc với tư cách là nhà phát triển phần mềm tại một tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, Jack đã nhiều lần đối mặt với các vấn đề về hiệu suất và anh ấy muốn chia sẻ một số mẹo về chủ đề này với sinh viên trường chúng ta.
 • Out of all the problems that over time can appear on LG mobile phones, performance issues are the ones that cause the most headaches for manufacturers and users. Many users have faced performance issues in LG phones that make it very difficult for them to exit the application while they are using it.
 • Trong số tất cả các vấn đề mà theo thời gian có thể xuất hiện trên điện thoại di động LG, những vấn đề về hiệu suất hoạt động là những vấn đề khiến nhà sản xuất và người sử dụng gây đau đầu nhất. Nhiều người dùng đã phải đối mặt vấn đề về hiệu suất ở điện thoại LG đó là rất khó để họ có thể thoát ra khỏi ứng dụng khi họ đang sử dụng nó.
 • The performance issues that customers may experience when using the HP Laserjet M2727 printer is that the page is printed but is completely blank. When this occurs, the customer should check that the tape has been removed from the cartridge and check the printed document for text on all pages.
 • Các vấn đề về hiệu suất mà khách hàng có thể găp khi sử dụng máy in HP Laserjet M2727 là trang được in ra nhưng hoàn toàn trắng. Khi gặp tình trạng này, khách hàng nên kiểm tra xem băng dán đã được lấy hết ra khỏi hộp mực hay chưa và kiểm tra tài liệu được in xem có nội dung trên tất cả các trang không hay không.
 • The fix when customers experience performance issues on Huawei mobile phones is to check the phone’s battery level, enable maximum performance mode, disable power saving mode, disable apps background, update your phone, restart your phone, or let it rest for a while.
 • Cách khắc phục khi khách hàng gặp các vấn đề về hiệu suất trên điện thoại di động Huawei là kiểm tra mức pin của điện thoại, kích hoạt chế độ hiệu suất tối đa, vô hiệu hóa chế độ tiết kiệm năng lượng, tắt các ứng dụng nền, cập nhật điện thoại, khởi động lại điện thoại hoặc để điện thoại nghỉ ngơi một lúc.

performance issues là gì

Cách khắc phục các vấn đề về hiệu suất trên điện thoại di động Huawei

 • Performance issues when implementing Odoo enterprise resource planning software in some enterprises are lack of strategic management plan, lack of strategic management plan, lack of project framework testing and software users unqualified soft.
 • Các vấn đề hiệu suất khi triển khai phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Odoo tại một số doanh nghiệp là thiếu kế hoạch quản lý chiến lược, thiếu kế hoạch quản lý chiến lược, thiếu kiểm tra khung dự án và người sử dụng phần mềm thiếu trình độ.
 • One of the biggest reasons why customers face performance issues is that they take the tests regularly, if any, they don’t take them seriously. At a time when plans are tight, some businesses have even reduced the number and richness of test cycles.
 • Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến khách hàng phải đối mặt với các vấn đề về hiệu suất là họ thực hiện các bài kiểm tra thường xuyên nếu có thì làm không hề nghiêm túc. Tại thời điểm các kế hoạch được thắt chặt, một số doanh nghiệp còn giảm số lượng và mức độ phong phú của các chu kỳ kiểm tra.
 • Common web application performance issues include slow servers, poorly written code, traffic spikes over a period of time, and weak HTML tags.
 • Những vấn đề về hiệu suất ứng dụng web phổ biến bao gồm máy chủ chậm, mã được viết kém, lưu lượng truy cập tăng đột biến trong một khoảng thời gian và thẻ HTML yếu.
WEBSITE UY TÍN ĐẶT CƯỢC WORLD QATAR 2022

Bài viết trên đây Studytienganh đã giúp bạn đọc giải đáp được thắc mắc ” Performance Issues là gì và cấu trúc cụm từ Performance Issues trong câu Tiếng Anh“. Để biết thêm nhiều kiến thức Tiếng Anh thú vị và hữu ích mời bạn đọc đón xem những bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *