Đất quy hoạch có thể hiểu là vùng đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất đó. Ví dụ một số quy hoạch đất đai phổ biến như là quy hoạch xây dựng khu dân cư, quy hoạch đường sắt, quy hoạch làm đường giao thông. Việc quy hoạch này được đưa ra để hoạch định chính sách và phát triển kinh tế địa phương để đảm bảo việc sử dụng quỹ đất một cách có hiệu quả và đây cũng là cơ sở để Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay là cơ sở để Nhà nước thực hiện việc đền bù về đất, chi phí về đất cho người dân khi có quy hoạch cần thu hồi đất. Vậy đất quy hoạch được cấp giấy phép xây dựng không?

Đất thuộc diện quy hoạch có quy định chặt chẽ

Đất thuộc diện nằm trong quy hoạch là loại đất được quy định khá chặt chẽ về mặt pháp lý vì để tránh những rủi ro trong quán trình giao dịch dân sự. Theo căn cứ Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai 2013 có quy định.

Trường hợp như sau quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Theo quy định căn cứ tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy hoạch sử dụng đất là việc lên kế hoạch phân bổ và xác định một vùng đất đai để sử dụng cho một mục đích nhất định chẳng hạn như để sử dụng cho mục tiêu bảo vệ quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường đảm bảo thích ứng với những thay đổi tiêu cực của khí hậu, phát triển kinh tế – xã hội đồng thời có những thay đổi tạo định hướng sử dụng quỹ đất phù hợp nhu cầu sử dụng đất của từng ngành, từng lĩnh vực ở từng địa phương. Việc định hướng như thế được áp dụng với từng vùng kinh tế, trong một khoảng thời gian xác định và được phân chia thành từng kỳ quy hoạch sử dụng đất cụ thể.

Những lưu ý khi đất quy hoạch có được cấp giấy phép xây dựng

Căn cứ theo Điều 7: Điều kiện đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng tạm cấp giấy phép xây dựng

Công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Đất quy hoạch nằm trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Phù hợp với mục đích sử dụng đất, mục tiêu đầu tư.
  • Đảm bảo an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về các nhóm như sau Môi trường, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện, nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử – văn hóa và đảm bảo khoảng cách đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Điều 49: Luật đất đai 2013 căn cứ thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được Quốc hội quyết định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Đất quy hoạch có ảnh hưởng đến sử dụng đất

Ảnh; Đất quy hoạch có ảnh hưởng đến sử dụng đất

Trường hợp lưu ý sử dụng 

Trường hợp đất quy hoạch đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Diện tích đất quy hoạch ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Như vậy, đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực không được xây dựng mới nhà ở. Nếu không thuộc trường hợp này mà tuân thủ đầy đủ các yêu cầu theo quy định Luật xây dựng 2014 thì người có yêu cầu vẫn được cấp giấy phép xây dựng.

BuinLand Tổng Hợp